Tumour necrosis factor‐associated periodic syndrome (TRAPS)